Kentsel Dönüşüm Nedir?

6303 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesidir. Kanun, Türkiye’nin her tarafındaki kent ve köylerdeki ekonomik ömrünü tamamlamış yıkılma riski taşıyan binaların devletin sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç-vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektir. Kısaca kentsel dönüşümle kaçak yapılaşmanın depreme dayanıklı olmayan ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Riskli Yapı Süreci,Vatandaşın Risk Tespiti Yaptırması

Vatandaşlar yapılarını, bakanlığa, belediyelere, büyükşehir belediyelerine veya bakanlık tarafından lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Müracaat için tapu belgesine ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir. Riskli yapılar, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.

Riskli Tespit Edilen Yapılar:

Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirilir. Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade edilir, diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Maliklere Tebligat Gönderimi

İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne istenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren idarece altmış günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyte, aynî ve şahsî hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat Müdürlüğe bildirilir

Bakanlıkça Yıkım Kararı:

Riskli yapının yine de yıktırılmadığı tespit durumlarda Bakanlıkça yazı olarak İdareye bildirilir. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır

Yıkım Sonrası Uygulama

Malikler toplantiya çağrılır. Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde, öncelikte riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer gözetiterek oybirliği ile anlaşmaya çalışılır, anlaşma sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oraninda paydaşlann en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır.
En az üçte iki çoğunluk ile alınan karar, karara katilmayahlara ve kat malikleri kurulu toplantisina iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir. Bu tebliğde, onbeş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tesbit edilecek rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara sarış gerçekleştirilemediği taktirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir

RİSKLİ YAPI TESPİTİ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR;
1

Riskli Yapı Tespit Raporu

2

Malik Başvuru Dilekçesi

(Ada- Parsel, yapının adresi, malik adı soyadı, tarih ve imzalı)
Başvuru sahibi maliğin vekili ise : Vekil kimlik fotokopisi ve 6306 sayılı kanun kapsamında verildiği belirtilen vekaletname)
3

Tapu Fotokopisi

Ada-Pasel, ad- soyad uyumlu ve malikler arka sayfada yazıyor ise arka sayfa fotokopisi
4

Güncel Tapu Kayıt Sureti

Ada- parsel ve ad-soyadı uyumlu,her sayfası islak imzalı, yapının başkasına ait olduğunu belirten şerh olmayan, (son 7 (yedi) gün içerisinde düzenlenmiş olan ruhsatlı ise tüm malikleri gösterir emlak beyanı yada tapu takyidat
5

Malik Kimlik Fotokopisi

65 yaş ve üzeri ise sağlık kurumundan alınmış akli melekeleri yerinde
6

Emlak Beyannamesi

Bina emlak beyannamesi : ad- soyad,adres ve ada-parsel uyumlu
7

Aplikasyon Krokisi

Yapı ve Arsanın köşe koordinatlarının,ada-parsel numarasının, yapı maliğinin adı soyadının, yapıya ait fotoğrafların, tüm sayfaların ıslak imzalı olacak şekilde(likhap)
8

Numarataj Belgesi

Ada-parsel , ad-soyad ve adres bilgileri ve varsa eski adresi ile uyumlu
9

Fatura

Adres uyumlu
Yapı Betonarme ise
1

Zemin Etüd Raporu

(il Müdürlüğü Tarafından Onaylanmış) soyadının, yapıya ait fotoğrafların, tüm sayfaların islak imzalı olacak şekilde (likhap)
(Zemin Etüd raporunda imzası olan jeoloji-jeofizik mühendislerinin oda kaydı en az 5 yıllık tecrübesini gösterir belge)
2

Laboratuar Sonuçları

Karot, test çekici ve okumaların yapılmış olduğu
3

Mimari Röleve

Duvarların ve kat yüksekliğinin belirtildiği
4

Mimari Röleve

Karot, test çekici, sıyırma ve okuma yapılan yerlerin işaretlenmiş olduğu
5

Ruhsatlı ise belediye tarafından onaylanmış proje

6

Ruhsatlı ama projesi yok ise belediyeden yazı

7

Yığma ise mimari röleve

8

Kerpiç ahşap yapı formu

Kerpiç- ahşap yapı ise, her sayfası kaşe ve imzalı
9

Yerinde inceleme tutanak

2 adet

Fenercioğlu AŞ. Yapı Denetim